پروژه بزرگ 5 هکتاری شرکت شاهین کشت شمال

مطالعه امکان سنجی
گلخانه هیدروپونیک

امکان سنجی

دقیق، تحلیلی و کامل

تهیه و تدوین

این تحلیل بنا بر درخواست شرکت شاهین کشت شمال برای ساخت گلخانه تمام مکانیزه به وسعت 5 هکتار تهیه شده است. از آنجایی که طرح محرمانه می باشد با مجوز شرکت سه صفحه از آن به صورت نمونه منتشر شده است..