پروژه بزرگ 10 هکتاری شرکت ستاره کویر مرکزی

مطالعه امکان سنجی
گلخانه هیدروپونیک

امکان سنجی

دقیق، تحلیلی و کامل

تهیه و تدوین

این تحلیل بنا بر درخواست شرکت ستاره کویر مرکزی برای ساخت گلخانه تمام مکانیزه به وسعت 10 هکتار تهیه شده است. از آنجایی که طرح محرمانه می باشد با مجوز شرکت سه صفحه از آن به صورت نمونه منتشر شده است..